Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

7037 ae88 500
Reposted byakwardtakatambasienkamerydocholeryoutoflovecompletelydifferentlittlewhitelies
2087 910b
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viabrianmay brianmay
5009 aaa8
2989 e3f1
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viazwariowalam zwariowalam
Jest tylko jeden sposób, żeby zacząć: zacząć.
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viazwariowalam zwariowalam
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viastarryeyed starryeyed
Reposted frombluuu bluuu viapomruki pomruki
7598 50d7 500
3688 51c4 500
Reposted fromdivi divi viaaisolro aisolro
Samotność sprawia, że stajemy się bardziej surowi dla siebie samych a łagodniejsi dla innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym.
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viahoneybunny honeybunny
5390 e2e1 500
Reposted fromdivi divi viapersona-non-grata persona-non-grata
2586 1e9c
Reposted fromblackcandy blackcandy viaoutoflove outoflove
Reposted fromcomiczynka comiczynka viaaisolro aisolro

November 10 2017

5035 9192
Albo mam pieniądze, albo mam czas Albo mam pieniądze, albo mam miłość Albo mam pieniądze, albo mam przyjaciół Albo mam pieniądze, albo jestem szczęśliwa
— albo kurwa albo
Reposted fromhoneybunny honeybunny
4254 c3d8
Reposted fromkarahippie karahippie viahoneybunny honeybunny
6287 d2dc 500
Reposted fromgingillo gingillo viahoneybunny honeybunny
3126 5dfb
Reposted frompotatolovero potatolovero viahoneybunny honeybunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl