Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2019

Jak tu będziesz tak siedzieć to nigdy nie wstaniesz.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacotarsky cotarsky
9639 ea06
Reposted fromnoone97 noone97 viaEvowe Evowe
9513 db00 500
Reposted frompiehus piehus vianamehercarmen namehercarmen
6492 22b8 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viadontforgot dontforgot
I want to take good photos. Drink dark coffee. And travel the world.
— Nina H.
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
3906 07c3 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaszarakoszula szarakoszula
2909 7a7c 500

October 12 2019

1053 b990 500
Reposted from2017 2017 viaszydera szydera
6771 ff07 500
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
6001 bbd3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamadlajn madlajn
4388 5b80
Reposted fromdailylife dailylife viamadlajn madlajn
Żyję w strachu przed wszystkim, on we mnie po prostu jest i niewiele potrzeba, żeby go uruchomić
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaszydera szydera
1235 933d 500
Reposted frompiehus piehus viacreure creure
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viacreure creure

October 04 2019

0242 a045
Reposted fromkinu kinu viapoppyseed poppyseed
4666 aa34 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazupabiskupa zupabiskupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl